Disco Dancer 1982

Aug 22, 2007


後知後覺得知M.I.A.新專輯Kala裡頭的一曲Jimmy原來是翻唱自1982年的一齣印度寶萊屋電影Disco Dancer裡頭的歌曲Jimmy Jimmy Jimmy Aaja,寶萊屋~帥啊!

M.I.A. - Jimmy


Parvati Khan - Jimmy Jimmy Jimmy Aaja


2 Comment :

Post a Comment